Khái niệm Latency – Thông số quan trọng nhất trong hệ thống lưu trữ

Khái niệm Latency – Thông số quan trọng nhất trong hệ thống lưu trữ

Khái niệm Latency Latency là khái niệm về tốc độ xử lý 1 request I/O của hệ thống. Khái niệm này rất quan trọng bởi vì 1 hệ thống lưu trữ mặc dù chỉ có capacity 1000 IOPS với thời...
read more
Công nghệ Cloud – Fog Computing và cuộc cách mạng Internet of Things

Công nghệ Cloud – Fog Computing và cuộc cách mạng Internet of Things

Internet of Thing (IoT) đang từng ngày thay đổi cách sống, phục vụ con người chúng ta ngày càng tốt và thuận tiện hơn. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó. Các thiết bị IoT đã và...
read more